Opinie o Nas

Darmowa dostawa od 999zł*

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Bardo

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego Bardo oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego pod adresem internetowym http://ebardo.pl/.
 2. Administratorem Sklepu Internetowego jest firma Bardo z siedzibą w Luboniu
  62-030, ul. Szkolna 26a, posiadająca NIP: 7792350304 oraz REGON: 362368107.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu, w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza Internetem.
 4. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sklepu internetowego, w tym charakterystycznych elementów identyfikacji wizualnej, bez zgody Administratora.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Administrator - firma Bardo z siedzibą w Luboniu 62-030, ul. Szkolna 26a, posiadająca NIP: 7792350304 oraz REGON: 362368107.
 2. Hasło – hasło podane przez użytkownika w procesie Rejestracji w Sklepie.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.
 4. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto użytkownika udostępniane Klientowi po zalogowaniu się w Sklepie, za pomocą danych podanych podczas Rejestracji.
 6. Koszyk – wirtualny koszyk zakupowy, do którego Klient wkłada Produkty zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu.
 7. Login – adres e-mail użytkownika, wykorzystywany w procesie Rejestracji i Logowania.
 8. Logowanie – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zyskuje dostęp do swojego Konta w Sklepie internetowym.
 9. Produkty – produkty prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Rabat – upust cenowy naliczany w procesie Zamówienia, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 12. Rejestracja – proces, w którym użytkownik wpisując Login i Hasło na Stronie Internetowej Sklepu zakłada Konto w Sklepie.
 13. Sklep – sklep internetowy w domenie http://ebardo.pl/.
 14. Strona Internetowa Sklepu – strona: http://ebardo.pl/.
 15. Zamówienie – proces, w którym Klient dokonuje wyboru Produktów na Stronie Internetowej Sklepu oraz potwierdza wolę ich zakupu poprzez wybranie ikony wirtualnego koszyka na liście Produktów lub na karcie wybranego Produktu.

 

§ 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego

 

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza w szczególności zapoznawanie się z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające wyświetlanie Strony Internetowej Sklepu:
 • przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowsze;
 • włączona obsługa języka Javascript;
 • akceptacja plików typu „Cookies”;
 • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
Klient może korzystać z treści zamieszczonych na Stronie internetowej Sklepu wyłącznie na użytek własny. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie treści i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub naruszającej interesy Administratora.

 

§ 4. Rejestracja i Logowanie w Sklepie internetowym

 

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie internetowym, Klient:
 • może dokonać Rejestracji na Stronie internetowej Sklepu. W tym celu należy podać wymagane dane: Login oraz Hasło. Dane podane podczas Rejestracji są również danymi do Logowania w Sklepie. Po poprawnej Rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Aby zakończyć proces rejestracji – należy odebrać e-mail z linkiem aktywacyjnym i otworzyć go w przeglądarce;
 • może skorzystać z opcji zakupów bez rejestracji, gdzie nie jest wymagane zakładanie Konta w Sklepie.
Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora Sklepu, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. Poprzez dokonanie rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są pełne i prawdziwe. Konto zawiera:
 • dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym;
 • adres zamieszkania;
 • dane do wysyłki zakupionych Produktów (jeśli są inne, niż adres zamieszkania);
 • historię jego zakupów w Sklepie.
W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wpisania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych. Administrator tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, kopiowaniem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5. Usunięcie Konta w Sklepie internetowym

 

 1. Klient Sklepu może w każdej chwili podjąć decyzję o usunięciu swojego Konta w Sklepie.
 2. W celu usunięcia Konta należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: sklep@ebardo.pl       
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Administrator może usunąć konto Klienta w Sklepie lub ograniczyć dostęp do Konta Klienta. Aby przywrócić utracony dostęp do Konta – użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: sklep@ebardo.pl

 

§ 6. Zamówienia, płatności, realizacja zamówień

 

 1. W ramach Sklepu publikowane są informacje o Produktach i terminie ich dostępności do zakupu. Informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu.
 3. W celu dokonania zakupu Klient powinien spełnić jeden z warunków opisanych w punkcie § 4.1. niniejszego Regulaminu.
 4. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego Koszyka. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Po dokonaniu wyboru Produktów, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu dostawy.
 6. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia do Klienta.
 7. Klient może wybrać jedną z form dostawy oferowanych przez Sklep:
 • Kurier
 • Odbiór osobisty – po wcześniejszym ustaleniu pisemnym bądź telefonicznym z obsługą sklepu.
Klient ma do dyspozycji jedną z następujących form płatności za Zamówienie:
 • Przelew bankowy.
 •  Szybki przelew Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W celu skutecznego złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony Produkt niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

 1. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, na adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 2. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.
 3. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 4. Sklep oferuje następujące Rabaty:


 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administrator Sklepu jest administratorem danych osobowych użytkowników zarejestrowanych w Sklepie.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

§8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego Produktu bez wad.
 2. Klient może złożyć reklamację w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, a także jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacje należy składać na adres e-mail: sklep@ebardo.pl  lub w formie listu poleconego na adres siedziby Administratora.
 4. Reklamacja, aby była rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie;
 • opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację;
 • konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail podany przez niego podczas Rejestracji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Administrator naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Administrator nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Administratorem;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§9. Zwrot zamówienia i odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: sklep@ebardo.pl, bądź pocztą tradycyjną, na adres Administratora. Zgłoszenia Klient dokonuje przy wykorzystaniu formularza, który otrzymuje drogą mailową od administratora sklepu
 2. W przypadku zwrotu Zamówienia, Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu nienoszącym śladów używania, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy nabyty przez niego Produkt stanowi rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, gdy nabyty przez niego Produkt jest produktem żywnościowym lub innym produktem, dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Zwrot należności za zakupiony Produkt dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora zwracanego Produktu.
 6. Koszt zwrotu Produktu do Administratora ponosi Klient.
 7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 8. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie, Administrator odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku zmiany Regulaminu, Administrator poinformuje o tym fakcie Klientów na Stronie Internetowej Sklepu. Nowy Regulamin wchodzi w życie nie szybciej, niż 7 dni od dnia jego publikacji.
 2. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

W przypadku gdy klient będzie chciał odstąpić od umowy prosimy o kontakt z administracją sklepu w celu uzyskania formularzu odstąpienia od umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium